ഓറഞ്ച് juice

ഓറഞ്ച് 3
പഞ്ചസാര
ice cubeട

ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി അടിച്ച് അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുത്ത് ഫ്രഷ് ആയി Serve ചെയ്യാം Simple

Reicpe by : Jubi Habeeb

Please follow and like us:
20