ലെയർ പൊറോട്ട എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം
Assalamu Alaikum.😊

Ith Ente second post. Adyathe postin ningal thanna prolsahanathin thanks.

*GOBI MANJURIAN*

Recipe:

1medium Cauliflower idalukalayi cut cheyyuka.ath chooduvellathil kurach uppum manjalum cherth athil 10min. vekkuka. Ennit vellam kalanj vekkuka 2 tbspn cornflour, 2 tbspn maida ,1tbs arippodi ,1 tspn ginger garlic paste ,1/2spn Pepper pwdr,1tbl spn kashmiri chilli pwdr 1spn vinegar avishyathin upp enniva cherth oru thick batter thayyarakki athil cauliflower ittadinn shesham mix cheyd 2 hour vekkuka.

oru panil oil ozhich cauliflower fry cheythedukuka

Oru panil oil (1tblspn)ozhich 1tsp ginger garlic paste 2 green chilliyum iduka cut cheyda 1 onion itt vazhattuka avishyathin salt iduka . shesham tomato sauce 2tbl spn soya sauce 1tspn cherth fry cheyda cauliflower athil cherkuka sprg onion itt Srv cheyyuka😊Reicpe by : Shareefath Abdulla

Please follow and like us:
20