നൊന്തു പ്രസവിച്ച അമ്മക്ക് സ്വന്തം മകന്റ്റെ കൊന്നവരെ കുറച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ അവകാശമില്ലാത്തെയായൊ നമ്മുടെ നാട്… ലജ്ജിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ..
പ്രതിക്ഷേതിക്കുക പ്രതികരിക്കുക നിങ്ങൾ…???

Reicpe by : Babumon Kaloth

Please follow and like us:
20