കുരുമുളക് പൊടി തയ്യാറാക്കാൻ അറിയാത്തവരില്ല .. എന്നാലും കടയിൽ നിന്ന് കുരുമുളക് പൊടി വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് .
അവർക്കു വേണ്ടി ഇതാ എളുപ്പത്തിൽ കുരുമുളക് പൊടി തയ്യാറാക്കുന്നതും സൂക്ഷിക്കുന്നതും…

Please follow and like us:
20