ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്നതിലും രുചിയിൽ oven ഇല്ലാതെ ഒരു അടിപൊളി പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ… Recipe video with English subtitle 👇👇

INGREDIENTS:-

All purpose flour -1 cup+2tbs
Powdered suger -1cup
baking lowder -1tsp
baking soda -1/2tsp
egg -5
milk -4tbs
oil -4tbs
salt -1pinch
Pinapple essence -1tsp
Whipping cream -1 1/2 -cup
For pineapple crush:-
pinapple -1 cupp
suger -3/4 cup

Preparation
*take a bowl &add milk, oil&essence &mix well and keep aside
*beat egg white till it become fluffy
*sieve maida, b. Powder, b. Soda for 3 times
*beat egg yolks &add powdered suger step by step
*add dry ingredients into wet ingredients & mix it by folding
*add oil&milk mix
*add egg white step by step &and transfer it into the greased pan
*bake it for 50-60 minutes in a low flame
*blend pinapple &suger well&cook it till it become thick
*keep it aside to cooldown
*cut the cake into 3 parts
*apply some suger syprup&whipping cream &pineapple crush&repeat the process
*cover it with whipping cream & decorate it with some chocolate &pineapple pieces

Please follow and like us:
20