അറേബ്യൻ വിഭവങ്ങളായ കപ്‌സ, മന്തി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടി എങ്ങിനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം…

seven spices powder – is a spice mixture or blend used in middle eastern and Greek cuisine.the mixture of finely ground spices is often used to season lamb,, fish, chicken,beef, and soups and may be used as a condiment

Ingredients

Fennel seeds- 1tbsp
Cumin seeds- 1 tbsp
Coriander seeds- 1 tbsp
Cinnamon sticks ( crushed)- 1tbsp
Black pepper corns – 1/2 tbsp
Whole red chillies – 8
Turmeric powder- 1 tsp

Please follow and like us:
20