പൊറോട്ട അടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? ചപ്പത്തിയേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ലെയർ പൊറോട്ട എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം